БУЛ ИНС

bulins ЗД “БУЛ ИНС” АД е учредено на 31 август 1995 г., а от 16 юли 1998 г. е лицензиран застраховател от Националния съвет по застраховане при Министерски съвет, съгласно изискванията на Закона за застраховането.

През годините дружеството се утвърждава катокоректен и сигурен партньор, с модерна концепция за разширяване и разнообразяване на застрахователните продукти, компанията е предпочитан застраховател поради ефективната си технология за бързо ликвидиране на щетите и изплащане на обезщетенията при настъпване на застрахователно събитие. Приоритет е постоянното повишаване качеството на обслужване на клиентите, както при сключването на застрахователните договори, така и при ликвидацията на щетите и срочното изплащане на обезщетенията по застрахователните събития.

С цел да повиши качеството на обслужване на клиентите си, през 2003 година ЗД “Бул Инс” АД открива Технически център “Тандер”. Сервизът разполага с ликвидационна служба и салон, в който се оглеждат, предават, ремонтират и получават автомобилите. Така се избягват евентуални недоразумения между страните, като на място клиентът е в контакт и със застрахователя, и с приемчика на сервиза.

През последните години ЗД “Бул Инс” АД е лидер с отчетени брутни премийни приходи за основната за българския пазар Застраховка на МПС, без релсови превозни средства. От 2002 г. ЗД “Бул Инс” АД е член на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи.

Дейността на националното бюро стартира на 01.04.2002 г. и от тази дата дружеството предлага застраховка “Гражданска отговорност на МПС” (”зелена карта”), покриваща отговорността за вреди извън територията на Република България.

Стабилната позиция на ЗД “БУЛ ИНС” АД в икономическия живот на страната дава възможност за подпомагане на разнородни обществено значими инициативи, спортни и културни събития.

ЗД “БУЛ ИНС” АД Е ЛИДЕРЪТ В АВТОМОБИЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР.

Специалната презастрахователна програма, която осигурява дружеството е гарантирана чрез договори с утвърдени и водещи международни презастрахователни компании.