ГО на дейността Ви и на Вашите автомобили

Тази застраховка покрива гражданската отговорност на юридически лица  за сумите, които застрахованият е законно задължен да заплати като компенсация за щети и телесни увреждания включително смърт, загуба на работоспособност, заболяване, причинени на трети лица в резултат на извършваната от него дейност или поради негово бездействие.

Покрива се отговорността на юридическото лице за събития, възникнали на територията на Република България, до действителния размер на вредата, но не повече от договорените лимити на застрахователно обезщетение.