Застраховка живот

Стандартната застраховка „Живот“  покрива рисковете загуба на живот и здравето на застрахования . Изплащане по този вид застраховка се извършва при настъпването на едно от тези две застрахователни събития. Сред покритите рискове са :

  1. Загуба на живот на застрахования вследствие на злополука или определен вид злополука;
  2. Загуба на живот на застрахования вследствие на заболяване;
  3. Пълна и частична трайна нетрудоспособност на застрахования от 1% до 100% вследствие на злополука;
  4. Временна  нетрудоспособност на застрахования вследствие на злополука;
  5. Медицински разходи вследствие злополука и акутно заболяване и др.