Защита на работният персонал

Покритията на този вид застраховка са свързани с отговорността на работодателя относно вредите, причинени на неговите работници и служители при или във връзка с изпълнение на задълженията им по трудов договор. Защита то покрива разликата между причинените неимуществени и имуществени вреди и щети на работниците и служителите на застрахованият работодател вследствие на трудова злополука и обезщетението и/или пенсията по обществено осигуряване.

В покритията се включват и разходи, които работодателят е направил за да ограничи вредите, като е действал с необходимата за случая грижа. Включват се също така  и свидетелски и  експертни разноски по граждански дела срещу работодателя във връзка със застрахователни събития, покрити по застраховката.