Каско

Застраховката „Каско на МПС“ е доброволна и осигурява покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др.

Клауза „М“ –  Минимално каско

Покриват се щети, причинени от следните рискове:

 1. Природни бедствия – буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм, мълния, удар на МПС от предмети, отнесени от буря или ураган, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед.
 2. Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на престой на МПС и неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие;

Клауза „Ч“ – Частично каско

При тази клауза се покриват щети , причинени от следните рискове:

 1. Всички рискове, посочени в клауза „М“;
 2. Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на движение на МПС и при включване и работа на двигател по време на престой;
 3. Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС;
 4. Пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано.
 5. Авария, произлязла от сблъскване на МПС помежду им или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни, скални маси и други, нарушена цялост на пътното покритие, падащи дървета и клони, падащи предмети от сгради и летателни тела;

Клауза „К“ – Кражба

По тази клауза Застрахователят покрива:

 1. Кражба и грабеж  на цялото МПС;
 2. Противозаконно отнемане на МПС с намерение за ползване;
 3. Кражба чрез взлом на фабрично монтирана аудиотехника.
 4. Щети на открито и върнато на собственика противозаконно отнето МПС;

Клауза „П“ – Пълно каско

Покрива :

 1.  Частична щета или Пълна загуба на застрахованото МПС, причинени от всички рискове в клаузи „М“, „Ч“ и „К“.

 КЛАУЗА “А” – Кражба на аудиотехника

По тази клауза се покриват:

 1. кражба на трайно прикрепена и допълнително монтирана  аудиотехника срещу заплатена допълнителна премия. Клаузата може да се сключи само в комбинация с клауза „П”.