Олимпик

146597Застрахователна компания Олимпик е учредена през 1995 г., като акционерно дружество, съгласно глава 113 на Търговския закон на Република Кипър.

Преминавайки през трудни етапи на развитие и поемайки предизвикателствата на свободния пазар, при стриктното спазване изискванията на европейското законодателство, компанията се утвърди на вътрешния застрахователен пазар и предприе стъпки към разширяване на дейността си извън пределите на острова.

Застрахователна компания Олимпик – клон България е лицензирана за извършване на застрахователна дейност с писмо изх. № 32-00-126/2009 г. на КФН. Тя има пълнен лиценз за дейност по общо застраховане и може да предлага цялата гама застрахователни продукти и услуги в този сектор. Клонът предлага кипърският опит и европейските практики за утвърждаване на новите тенденции в застраховането, чрез висока култура на обслужване и предоставяне на максимална сигурност и защита на своите клиенти.

Застрахователна компания Олимпик провежда гъвкава продуктова, ценова и маркетингова политика, съобразена с изскванията и индивидуалните потребностите на застрахованите. Стремежът на компанията е да достигне до клиента, чрез изграждане на териториална структура, покриваща цялата страна. Олимпик акцентира на превенцията, която води до намаляване вероятността за проявление на риска, което е в интерес и на двете страни. При настъпване на застрахователно събитие Олимпик обезщетява своевременно своите клиенти. Коректността стои в основата на отношенията ни с тях.

Организационна структура

Застрахователна компания Олимпик има едностепенна система на управление. Мениджърският екип и експертите на компанията са признати висококвалифицирани специалисти с огромен практически опит и престижно образование. Съвет на директорите: – г-н Зениос Диметриу – Председател, – г-н Спирос Епископу – Директор, – г-жа Деспина Софоклеус – Cекретар – Генерален мениджър на компанията е г-н Ангелос Панаги – Клонът на компанията в България се представлява от Венелин Манев – Управител.